Exploatatie apicola- autorizare

În atenția crescătorilor de animale și păsări - INREGISTRARE / AUTORIZARE EXPLOATATIE APICOLA

Crescătorii de animale și păsări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/ 2008, sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, prin implementarea normelor de bunăstare pentru efectivele pe care le dețin în diferite tipuri de exploatații, pot beneficia din bugetul M.A.D.R, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de o susținere financiară prin acordare de suvenții.

Pentru informarea crescătorilor de animale și păsări, bunăstarea animală reprezintă starea animalului la un moment dat în raport cu factorii tehnologici de exploatare, oferiți de către om, respectiv un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalității, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viață.

Aceasta înseamnă asigurarea spațiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor animalelor, monitorizarea factorilor de microclimat, a ventilației, a consumului de furaj și de apă, aplicarea programelor de profilaxie a bolilor, etc.

Protecția și bunăstarea animalelor de interes economic, sunt reglementate prin acte normative specifice pentru fiecare specie, emise de A.N.S.V.S.A. (transpuse din legislația U.E.) și care stabilesc standarde minime pentru protecția acestora.

Pe teritoriul României, animalele și păsările domestice se cresc în trei sisteme:

Exploatație comercială — exploatație de animale înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A) și autorizată sanitar-veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condițiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializează pe piața unică europeană (națională și intracomunitară) și la export, în țări terțe, animale vii și produsele de origine animală de la acestea.

Exploatație comercială de tip A — exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în conditțile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în S.N.I.I.A. care îndeplinește anumite condiții de biosecuritate și este înregistrată sanitar-veterinar, din care se comercializează pe piața națională animale vii și produsele de origine animală de la acestea;

Exploatație nonprofesională — exploatație de animale înregistrată în S.N.I.I.A și deținută de persoane fizice, neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt destinate consumului familial;

Pentru a beneficia de ajutoare financiare, de la stat, pe lângă forma de organizare crescătorii de animale și păsări, au obligația:

să dețină autorizație sanitară veterinară pentru exploatație sau să fie înregistrați sanitar veterinar, după caz;

să fie înregistrați în Registrul agricol și în Registrul Național al Exploatațiilor deținând un cod de exploatație,

să își asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice care asigură bunăstarea și protecția animalelor și a păsărilor, după caz;

să respecte normele sanitare veterinare de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om.

Documentul de autorizare sau înregistrare sanitară veterinară de funcționare, pentru agricultori, se eliberează de D.S.V.S.A. județene, în baza Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A nr.16/ 2010, complectat cu Ordinul 112/ 2010, privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a fermelor zootehnice cu activitate comercială de animale și păsări vii, de produse de origine animală, a mijloacelor de transport și a altor obiective din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor.

Pentru eliberarea 'Documentului de autorizare/ înregistrare sanitară veterinară', proprietarul unității zootehnice v-a prezenta la D.S.V.S.A. județeană următoarele documente :

cererea, în original, conform modelului oficial;

certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului;

cartea /cardul de exploatație;

declarația pe propria răspundere că animalele din exploatație sunt identificate și înregistrate în Baza națională de date și că orice mișcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariție și moarte, va fi anunțată serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente;

declarația pe propria răspundere că deține adăposturi pentru animale care să asigure acestora condiții de sănătate și bunăstare;

declarația pe propria răspundere că exploatația și animalele sunt incluse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, și are asigurată asistența de specialitate de către un medic de liberă practică împuternicit.

declarația pe propria răspundere că în cazul animalelor moarte va apela la serviciile unităților de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării;

D.S.V.S.A. județeană, prin personalul de specialitate, verifică documentele prezentate, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, și înscrie operatorul economic în Registrul unităților autorizate /înregistrate sanitar-veterinar.